فروشگاه فایل

فروشگاه فایل

محصولات دسته بیوتکنولوژی

مقدمه و كاربردهای بیوتكنولوژی

مقدمه و كاربردهای بیوتكنولوژی
بیوتکنولوژی کاربردهای بیوتکنولوژیک میکروارگانیسمها تولید Biomass روشهای اصلی افزایش تولید متابولیتهای اولیه پلی ساکاریدهای میکربی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان